Комунальний вищий навчальний заклад
||
З 1998 року училище виконує Міжнародну програму реформування сестринської освіти в Україні,
яка забезпечує відповідність фаху медичної сестри міжнародним стандартам.

Iсторія училища

Обласний комунальний заклад «Дніпропетровське медичне училище» – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, заснований 2 жовтня 1870 року Катеринославським губернським земством на базі земської лікарні (тепер Дніпропетровська обласна лікарня ім.Мечникова) як фельдшерська школа.

Обласний комунальний заклад «Дніпропетровське медичне училище»

Перший випуск, який налічував 4 особи, відбувся у 1872 роцi; всього в школі навчалося 16 чоловік.

Вже у 1884 році у фельдшерській школі навчалися 54 учні, у 1895 році – 60,у 1900 – 96 осіб.

У 1910 році на Х з’їзді лікарів Катеринославської губернії була прийнята реформа навчального процесу, що дозволило відкрити прийом жінок на навчання. Всього в 1912-1913 навчальному році в школі навчалася 141 особа, із них 130 чоловіків та 11 жінок.

За весь дореволюційний період з 1870 р. по 1916 р. фельдшерською школою було випущено 615 осіб: 604 фельдшера, 11 акушерок.

У 1930 році фельдшерська школа була перейменована в акушерсько – фельдшерський технікум, директором якого був М.Л.Лорман.

З 1931 року по 1935 рік училище називалося медичним технікумом і очолював його Г.М.Рось, якого змінив в подальшому та працював на цій посаді 35 років Р.Д.Шкроб.

З 1936 року училище знову стало називатися акушерсько – фельдшерським технікумом.

В 1937 році був введений новий навчальний план, який передбачав фельдшерську, акушерську, медсестринську і, вперше, санітарно – фельдшерську спеціальності.

У 1940 році училище стало найменуватися фельдшерсько – акушерською школою, ця назва збереглась до 1954 року.

В 1941 році Велика Вітчизняна війна тимчасово припинила навчальний процес, був проведений достроковий випуск. Багато учнів і викладачів пішло на фронт.

У 1941 - 1943 рр. приміщення училища і його бази були зруйновані, заняття припинені.

В 1943 – 1944 році фельдшерсько–акушерська школа поновила свою роботу у приміщенні, відбудованому силами студентів та викладачів, яке знаходилось на площі Шершова ( зараз приміщення 10-ої міської лікарні). Контингент учнів складав 270 чоловік.

На Республіканській нараді директорів у 1947 році училище було названо кращим і ввійшло до складу передових середніх навчальних закладів. Училище відбудовувалось у тяжких умовах, переживало багато труднощів, але вже дало країні понад 300 середніх медичних працівників.

У 1948 році контингент училища складав уже 426 учнів, працювало 4 відділення : фельдшерсько – акушерське, медичних лаборантів, фельдшерське і медсестринське відділення.
1953-1954 навчальний рік став знаменним для фельдшерсько – акушерської школи. Вона була перейменована в Дніпропетровське базове медичне училище №1.

У 1959-1960 навчальному році відкрилося 2 нових відділення: зуболікарняне і зуботехнічне відділення з денною і заочною формами навчання, контингент учнів складав 1200 чоловік. 1962-1963 навчальний рік був значним для учнів та викладачів. Училище отримало нову 4-х поверхову будівлю по вулиці Дніпропетровській, 23 ( зараз вулиця Героїв Сталінграда, 23), де і знаходиться по теперішній час.

За період з 1935 р. по 1992 р. керівниками училища призначались талановиті організатори, творчі особистості, які постійно направляли навчально – виховну роботу на вирішування основних завдань освіти, сумісно з колективом викладачів створювали його історію, традиції – Р.Д. Шкроб, В.Г.Бородин, К.О.Мороз, Н.А. Ламза, Колодочка О.М.

З новим стилем керівництва та передовими формами навчально – виховного процесу в училищі пов’язане ім’я теперішнього директора кандидата медичних наук І.Е.Шаруна, який з 2011 року очолює колектив училища.

Згідно з рішенням XVII сесії Дніпропетровської обласної ради від 28 вересня 2001 року № 442-XVIII Дніпропетровське базове медичне училище №1 шляхом злиття з Дніпропетровським медичним училищем №2 реорганізоване в Обласний комунальний заклад «Дніпропетровське медичне училище».

Обласний комунальний заклад «Дніпропетровське медичне училище»

У 2010 році училище відзначило 140-річницю.

Сьогодні контингент училища становить понад 1000 студентів. Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» ведеться на базі повної загальної середньої освіти за денною та вечірньою формами навчання на бюджетній та контрактній основах. Ліцензійний обсяг прийому – 450 осіб. Усі випускники забезпечуються роботою в лікувально-профілактичних закладах міста та області.

Навчальний процес організовують 123 штатних викладачі, серед яких 3 кандидати медичних наук, 24 викладачів-методистів, 67 викладачів вищої категорії.

У навчальному закладі акредитовано 4 спеціальності напряму підготовки 1201 „Медицина”. Ліцензія: № 482957 серія АВ, дата видачі ліцензії: 07.10.2009 р., строк дії ліцензії: до 01.07.2014 р.

Потреби навчально-виховного процесу в училищі забезпечує сучасна матеріально-технічна база, 13 лабораторій, 32 навчальні кабінети, обладнані фантомами, тренажерами, муляжами, медичним інструментарієм, наочними та технічними засобами навчання, 4 комп’ютерні класи. Училище оснащене 78 комп’ютерами останнього покоління, із них 28 комп’ютерів поєднані у локальну мережу і мають доступ до всесвітньої мережі Internet. Училище має свій сайт та електронну адресу.

Крім того, для забезпечення навчального процесу училище має 5 сканерів, 12 принтерів, 6 ксероксів, 18 телевізорів, 18 відеомагнітофонів, 8 DVD- плеєрів, 1 мультимедійний апарат. Наявний банк навчальних матеріалів на електронних носіях: 99 відеофільмів, 16 електронних підручників, 15 мультимедійних презентацій.

ОКЗ «Дніпропетровське медичне училище»ОКЗ «Дніпропетровське медичне училище»

Базами навчальної, виробничої та переддипломної практики є провідні лікувально-профілактичні заклади міста і області.

Училище має анатомічний музей, бібліотеку з читальним залом, спортивну залу, тренажерний зал.

Студенти забезпечуються гуртожитком, в якому створені всі умови для навчання та відпочинку.

ОКЗ «Дніпропетровське медичне училище»ОКЗ «Дніпропетровське медичне училище»

Кваліфіковані викладацькі кадри, розвинута сучасна матеріальна база, комп’ютеризація навчального процесу дозволяють колективу училища забезпечити навчання і виховання молодого покоління на високому рівні.

ОКЗ «Дніпропетровське медичне училище»ОКЗ «Дніпропетровське медичне училище»

Прикладом цього є призові місця, які посідають студенти, беручи участь у конкурсах фахової майстерності на кращу медичну сестру, олімпіадах, творчих конкурсах, студентських науково-дослідницьких конференціях.

У вільний час студенти мають можливість розвивати свої здібності в гуртках та центрах соціально-гуманітарного, природничо-наукового циклу, а також професійної підготовки. Велика кількість студентів бере участь в художній самодіяльності, фестивалі „Студентська весна”, конкурсі ритмічної гімнастики „Весняні ритми”, КВК.

ОКЗ «Дніпропетровське медичне училище»ОКЗ «Дніпропетровське медичне училище»

Кращим студентам призначаються стипендії Президента України, обласні та міські іменні стипендії. ОКЗ «Дніпропетровське медичне училище» є базовим навчальним закладом для чотирьох вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації області та дев’яти ВНЗ м. Дніпропетровська.

Училище має тісний зв’язок з Дніпропетровською державною медичною академією щодо підвищення професійного рівня та науково-дослідницької роботи студентів і викладачів. Створені центри сумісної роботи з лікувально-профілактичними закладами міста і області з практичної підготовки студентів.

З 1998 року училище виконує Міжнародну програму реформування сестринської освіти в Україні, яка забезпечує відповідність фаху медичної сестри міжнародним стандартам.